کلام حضرت امیرالومنین(ع)

آنکه راز خود را پنهان میکند کلید موفقیت را در دست دارد

با نیکان بدی نکن چه آنانرا از نیکی بازمیداری

دوچیز است که ثواب آن دو را نتوان سنجید . یکی گذشت از گناه و دیگری عدل و داد است

زکات توانایی دادگستری است